SeniorNet Internet
  nätverk inom   SeniorNet Sweden

Till arkiv

Innehåll:
2006-Juni    Protokoll från konstituerande möte
 
2006-Sept   Protokoll från styrelsemöte

2008-Maj    Protokoll från årsmöte 2008

2008-Maj     Övriga årsmöteshandlingar 2008

2008-Juni    Konstituerande styrelsemöte 2008

2009-Mars   Protokoll från årsmöte 2009

2009-Mars   Övriga årsmöteshandlingar 2009

2009-April    Konstituerande styrelsemöte 2009

2010-Mars   Protokoll från årsmöte 2010

2010-Mars   Övriga årsmöteshandlingar 2010

2010-April    Konstituerande styrelsemöte 2010

2011-April    Protokoll från årsmöte 2011

2011-April   Övriga årsmöteshandlingar 2011

2011-April   Konstituerande styrelsemöte 2011

2012-Mars  Protokoll från årsmöte 2012

2012-Mars  Övriga årsmöteshandlingar 2012

2012-Mars  Konstituerande styrelsemöte 2012

2013-Sept   Protokoll för extra föreningsmöte 2013

2013-Sept   Övriga möteshandlingar för extra föreningsmöte 2013

2013-Sept   Konstituerande styrelsemöte september 2013

2014-Maj    Protokoll från årsmöte 2014

2014-Maj    Övriga årsmöteshandlingar 2014
 


Protokoll för årsstämman 2014 i SeniorNet Internet

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med början 2014 05 21 och avslut 2014 05 29. Årsstämman skedde via klubbens eget forum på SeniorNet webbplats i den under årsstämman öppnade diskussionsgruppen Årsmöte 2014. (tillgänglig för stämmodeltagare)

Deltagare i stämman

Anki Blomqvist § 1-9. Ingemar Nevelius, Bo Bäckelin, Åke Sixtensson, Ulf Sundin, Iris Nilsson, Kurth Westerberg, LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Eva Morell, Våge Thalin, Leif Åkesson, Georg Gullstrand, Gail Watt, Inga Torsmark.

§ 1. Årsstämman öppnas och röstlängd godkändes.

§ 2. Beslut om stämmans behöriga sammankallande och om dagordning.

Samtliga medlemmar var kallade i god tid före stämman via e-post, och stämmohandlingarna var utlagda på forum.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Ingemar Nevelius valdes till ordförande och IngBritt Fransson som sekreterare för stämman

§ 4. Val av två personer att justera protokollet tillsammans med ordföranden

Iris Nilsson och Ulf Sundin valdes att justera protokollet

§ 1-4 godkändes med 15 ja röster

§ 5. Styrelsens föredragning av årsberättelse och årsredovisning.

LilliAnn Källermark påpekar att det endast gäller under tiden
2013-11-11 till 2013-12-31
2 länkar med information fanns tillgängliga på forum

§ 6. Revisorns berättelse
Några transaktioner via bankkontot har inte förekommit och då behövs inte heller bankkontot revideras, enbart rapporteras

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§ 5-7 godkändes med 12 ja röster

§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
       Se bilaga

§ 9. Verksamhetsplanen godkändes

§ 8-9 godkändes med 14 ja röster och 1 nej röst

§.10.Val av SNI ordförande och övriga styrelsemedlemmar
Ordf och styrelse 2014:

LilliAnn Källermark Ordf.
Våge Thalin 
IngBritt Fransson

§ 10 Godkändes med 8 ja röster och 6 avstod  (14 röstande)

§ 11
Ärenden som styrelsen förelägger stämman
Interimsstyrelsen föreslår Gail Watt som revisor
och är därmed vald

§ 12.Motioner från medlemmarna

Inga motioner har inkommit

13.Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

14.Stämmans avslutande
Ingemar Nevelius avslutar stämman genom att tacka alla deltagare

LilliAnn Källermarks tack

Tack Neve för arbetet med att genomföra vår årsstämma 2014
Tack Kurth för Ditt arbete i avgående interimsstyrelsen
Tack för förtroendet att försöka få Internetklubben att återupprättas

 Grästorp 2014 05 30

 IngBritt Fransson sekr.

 Ingemar Nevelius ordf.

 

Justerare

 Iris Nilsson    Ulf Sundin


Årsmöteshandlingar inför Årsmöte 2014


Verksamhetsplan för SeniorNet Internet  2014

SNI ska fortsätta fungera som klubb. SNI ska verka i den anda som framgår av stadgarna och enligt vad moderföreningens stadgar kräver i regler för klubbar.
Avsikt är att lägga webbmaster-arbetet hos Kansliet genom att använda det sk Klubbreceptet vilket diskuterades redan i Extrastämman 2013-12-12. Den gamla hemsidans historik ska då kunna nås via länk.
SNI skall ha egen ekonomihantering som sköts av styrelsens kassör.
SNI har målet att de som inte kan eller vill tillhöra fysisk klubb ska kunna anslutas till SNI. Detta kräver justering av forumets/medlemsregistrets funktion så att enkäter och omröstningar vid möten fungerar smidigt. SNI måste bevaka detta och vara beredd, om det blir nödvändigt, att bidraga med medel ur den återbetalning som klubben får från medlemsavgifterna


 


Protokoll fört vid Konstituering av SeniorNet Internets styrelse. 2014 05 31

 

Beslut om fördelning av poster i styrelsen

Ordförande LilliAnn Källermark med full teckningsrätt för Internetklubben

IngBritt Fransson, ekonomiansvarig med teckningsrätt

Disponerare för konto och teckningsrätt gäller var för sig.

Våge Thalin, medlemsansvarig

 
Grästorp 14 05 31


IngBritt Fransson sekr.

 

LilliAnn Källermark  ordf.

 

Justeras

 

Iris Nilsson                                          Ulf Sundin


Här finns aktuella handlingar i undertecknat skick.  Klicka här.


Protokoll för SeniorNet Internets extra föreningsmöte 2013

Protokoll fört vid extra föreningsmöte med start 13 11 11

Föreningsmötet skedde på SNI forum och under diskussionsforumet Extra årsmöte 2013 .

15 medlemmar har anmält sig till föreningsmötet:

§ 1.  Föreningsmötet öppnas och röstlängd godkändes. ( anmälda medlemmar)

§ 2.  Beslut om mötets behöriga sammankallande och om dagordning.

 Samtliga medlemmar är kallade via e-post, och handlingarna var utlagda på forum.

§ 3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

LilliAnn Källermark valdes till ordförande och IngBritt Fransson som sekreterare för mötet.

§ 4.  Val av två personer att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Joanne Rowley och Ulf Sundin valdes att justera protokollet

§ 1-4 godkändes med 10 ja röster och 2 avstod

§ 5. Styrelsens föredragning av årsberättelse och årsredovisning.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 03 25—2012 09 17 lades till handlingar

§ 6. Revisorns berättelse.

Revisor LilliAnn Källermark tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Röstning om ansvarsfrihet: 6 röstar för, 2 röstar mot ansvarsfrihet och 1 avstår.

§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, baserat på omröstningsresultat tidigare i höst..

Efter diskussioner blev förslaget
- att behålla SNI som klubb och fortsätta planera för hur SNI kan vara verksam i annan form. Överlämna webbmaster arbetet och ekonomihantering till SeniorNet Swedens kansli.
Mot ekonomihantering på detta sätt fanns en reservation.
- att tillsätta en interimsgrupp som leder verksamheten till årsmötet 2014.

§ 9. Verksamhetsplanen godkändes.

§.10.Val av interimsgrupp.

Ordförande/ansvarig LilliAnn Källermark, samt IngBritt Fransson och Kurth Westerberg

Röstresultat på § 8-10, 9 ja och 1 avstår.

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet 13 12 01 med att tacka alla som deltagit för visat intresse, och för att få SeniorNet Internet att leva vidare.

 

Grästorp 13 12 02

 IngBritt Fransson  sek.

 

Justeras:


LilliAnn Källermark  ordf.                  Joanne Rowley                          Ulf Sundin


Möteshandlingar inför extra föreningsmöte 2013.


Kallelse till extra föreningsmöte 2013 i SeniorNet Internet

Alla medlemmar i SeniorNet Internet kallas till Extra årsmöte. Mötet startas den 11 november 2013 på SeniorNet Internets Forum och pågår sedan den tidsrymd som krävs för genomförandet.

Agenda:

1. Extra årsmötet öppnas och röstlängd godkänns (anmäld medlem)
2. Beslut om mötets behöriga sammankallande och om dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två personer att justera protokollet tillsammans med ordförande
5. Styrelsens föredragning av årsberättelse och årsredovisning
6. Revisorns berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan - baserat på resultat av omröstning tidigare i höst
9. Godkännande av verksamhetsplan
10. Val av SeniorNet Internets ordförande/ansvarig och övriga ansvariga fram till nästa årsmöte.
11. Övriga frågor - som anmälts i samband med deltagaranmälan.

OBS! Det finns ingen styrelse sedan 2012-09-21, årsberättelse och årsredovisning finns fram till detta datum och revisor har reviderat samtliga handlingar.

(Så snart möteshandlingarna finns tillgängliga kommer de att finnas i kommande inlägg i denna tråd.)

Du som vill deltaga i extra årsmötet måste anmäla Dig senast den 9 november 2013. Gör detta genom att klicka på följande länk:

Anmälan för deltagande i extra årsmöte 2013


Verksamhetsberättelse för SeniorNet Internet 2012 - 03 25 - 2012 09 17

Styrelsens sammansättning
Ordförande: Anki Blomqvist
Sekreterare och kassör Ing-Britt Fransson
Ledamöter: Curt Carleteg vice ordförande
Våge Thalin medlemsregistrator.

Revisor: LilliAnn Källermark

Stödpersoner: Ingemar Nevelius och Kurth Westerberg (från förra styrelsen)

Klubben övergick från att moderföreningen hanterade dess ekonomi till att som alla andra klubbar ha egen kassör och ekonomihantering. Efter en del diskussion och rekonstruktion kunde ingångsbalans fastställas till 17 403 i samråd med moderföreningen.

Eftersom inte stödpersonernas roll definierats som ordföranden förstått den uppstod en schism med stödpersonerna vilka uteslöts från samarbetet med styrelsen. Styrelsens mötesplats en skyddad grupp i forum begränsades till att omfatta bara ordförande, styrelsemedlemmar och revisor.

Samarbetet mellan vice ordförande och övriga styrelsen inklusive ordföranden fungerade inte vilket ledde till att ¾ av styrelsen kände sig tvungna att lämna sitt uppdrag i förtid 2012-09-17

En ny avancerad hemsida började byggas. Vi hade en fototävling som rönte stor uppskattning då det där gick att se bilderna på ett överskådligt vis.

Vi hade också en omröstning på Forum ”röstmaskinen” och därmed uppfyllde vi även där verksamhetsplanen.

Vi kände att vi var på god väg att skapa en Internetklubb som hade värden som kompenserade avsaknaden av klubblokal likt de andra klubbarna.


För den av årsmötet valda styrelsen

Anki Blomqvist ordförande

Ing-Britt Fransson           Våge Thalin


REVISIONSBERÄTTELSE för SeniorNet Internet – organisationsnummer 802433-2952

Revisor LilliAnn Källermark, vald av SeniorNet Internets årsmöte 2012 avlägger följande berättelse baserad på granskning av räkenskaper i förhållande till verksamhet under arbetsåret 2012, som avslutades 2012-09-21 på grund av att tre fjärdedelar av styrelsen avgick med omedelbar verkan. Tiden från 2012-09-21 och fram till detta extra föreningsmöte i november 2013 har ingen verksamhet bedrivits. Bankkontot låstes efter att klubbens verksamhet lades vilande. Inga inkomster har tillkommit, men däremot är klubbens domäner i one.com betalda av SeniorNet Sweden.

Räkenskaperna är väl förda och verifierade via styrelseprotokoll

RESULTATRAPPORT 12-06-13 --- 12-09-21

Intäkter

1.Insatt av Neve                                  100:-
2.Insatt av SNSw                            17 403:-              17 503:-
 

Kostnader

3.Fotopris Iris Nilsson                       250:-
4.Återbet.krav från Neve                 567:50
5.Fotopris Nils Johansson                250:-                  1 067:50


 

Utgående balans                                                          16 435:50


 

Revisor föreslår full ansvarsfrihet för styrelsen under den genomförda verksamhetstiden.


 

Norberg 2013-11-10


Protokoll fört vid Konstituering av interimsstyrelsen. 13 12 03

 Beslut om fördelning av poster i interimsstyrelsen

 Ordförande LilliAnn Källermark med full teckningsrätt för Internetklubben

 IngBritt Fransson, ekonomiansvarig med teckningsrätt

 Kurth Westerberg, webbredaktör 
 


Grästorp  13 12 03

 
 IngBritt Fransson sek.

 

Justeras:

 
LilliAnn Källermark  ordf.                                   Ulf Sundin

Till Toppen


Protokoll för nätårsmöte 2012 i SeniorNet Internet

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med början 2012 03 15 och avslut 2012 03 21. Årsmötet skedde via klubbens eget forum på SeniorNet webbplats i den under årsmötet öppnade diskussionsgruppen Årsmöte 2012. (tillgänglig för klubbens medlemmar)

28 medlemmar anmälda till årsmötet:

Anki Blomqvist, Anne-Marie Rånge, Ann-Margreth Hernström, Bo Bäckelin, Bo R. Svensson (Gäst ), Börje Brolin, Carl Sparrenius, Curt Carleteg, Elisabet Josefson, Eva Morell, Gail Watt, Georg Gullstrand, GunBritt Pettersson, Henric Rappe, Ing-Britt Fransson, Ingemar Nevelius, Iris Nilsson, Jacob Bagge, Joanne Rowley, Kenneth Svensson, Kurth Westerberg, Lars Fors, LilliAnn Källermark, Maisa Krokfors, Tomas Ohlin, Ulf Sundin, Våge Thalin, Åke Sixtensson.

§ 1. Årsmötet öppnas och röstlängd godkändes.

§ 2. Beslut om mötets behöriga sammankallande och om dagordning.

Samtliga medlemmar var kallade i god tid före mötet via e-post, och årsmöteshandlingarna var utlagda på forum.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Ingemar Nevelius valdes till ordförande och IngBritt Fransson som sekreterare för mötet.

§ 4. Val av två personer att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Joanne Rowley och Ulf Sundin valdes att justera protokollet

§ 1-4 godkändes med 27 ja röster

§ 5. Styrelsens föredragning av årsberättelse och årsredovisning.

Materialet gick ut med kallelsen till årsmötet och var tillgängligt på forum.

Årsberättelse och årsredovisning godkändes.

§ 6. Revisorns berättelse.

Revisor LilliAnn Källermark tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§ 5-7 godkändes med 20 ja röster.

§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.

En liten justering gjordes i verksamhetsplanen efter påpekande.

§ 9. Verksamhetsplanen godkändes.

§ 8-9 godkändes med 24 ja röster.

§.10.Val av SNI ordförande och övriga styrelsemedlemmar för ett år

Ordf och Styrelse 2012:

Anki Blomqvist Ordf. (nyval)
Curt Carleteg (nyval)
Våge Thalin (omval)
IngBritt Fransson (omval)

Valberedning:

Bo Bäckelin (ett år kvar)
Ingemar Nevelius ”Neve” (nyval)

Revision:

LilliAnn Källermark

Stödpersoner som lämnar över stafettpinnen:

Ingemar Nevelius ”Neve”
Kurth Westerberg

§ 11.Ärenden som styrelsen förelägger mötet

Ingemar Nevelius meddelade att han, om behov uppstår, har erbjudit sig vara tillförordnad ordförande intill 20 april då Anki Blomqvist är oförhindrad att ta över.

§ 10-11 godkändes med 19 ja röster och 2 som avstod (såsom varande föreslagna)

§ 12.Motioner från medlemmarna

Inga motioner har inkommit

13.Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

14.Mötets avslutande

Neve mötesordförande: Tack mötesdeltagare för att Ni tålmodigt röstat och därmed givit tydligt mandat för ny ordförande och ny styrelse. Som dilettant i allt vad föreningskonvention heter, har det för mig varit spännande att tillsammans med vännen Kurth, under 6 år, få vara med om att skapa den webbmiljö vi nu genomfört vårt årsmöte i. Ett bra etappmål har uppnåtts från vilket Anki, Curt, IngBritt och Våge nu kan vidareutveckla SeniorNet Internet. Den har under det senaste året verkligen förbättrats till nära nog full användbarhet! Visst krånglar det ibland men Ni har ju mig och Kurth som trogna stödpersoner när det behövs. Vi hjälper Er mer än gärna. Jag önskar Er lycka till av hela mitt hjärta och förklarar härmed SeniorNet Internet Årsmöte 2012 avslutat.

Några röster från mötets deltagare:

Henric Rappe: Tack för mötet! Det var mitt första på Internet, och jag tycker det fungerade alldeles utmärkt. Jag hade tid att läsa dokumenten vid varje punkt och kunde ställa frågor i lugn och ro.

Georg Gullstrand: Instämmer med Henric. Jag vill framföra mitt varma tack till avgående funktionärer och samtidigt önska de nya varmt välkomna att ta hand om oss som är utspridda i vårt avlånga land.

LilliAnn Källermark: Tack Neve och Kurth, som drivit Internetklubben. Ett stort tack till alla som arbetar och har arbetat med Internetklubben och varmt välkommen som ordförande Anki.

Anki Blomqvist: Tack för ett väl genomfört möte, allt dirigerat på ett synnerligen skickligt sätt av Neve. Jag tackar för förtroendet och hoppas att jag ska kunna uppfylla allas förväntningar. Det som nu återstår för den nya styrelsen är att konstituera sig, återkommer till det snarast. Sen kör vi och som Neve säger vi ska ta till oss ny teknik och ligga i framkanten. Jag känner mig trygg i vetskapen att Kurth och Neve även fortsättningsvis ställer upp och stöttar.

Curt Carleteg: Även jag vill tacka aktörerna som förverkligade detta årsmöte, inte minst Neve! För egen del tackar jag också för visat förtroende. /CC

Åke Sixtensson: Tack Neve och Kurt som genom åren förverkligat en klubb där alla som inte har tillgång till en lokal klubb kan delta. Det här med att ha datorn som klubblokal där vi kan hålla årsmöten m.m. var en snilleblixt från dessa upphovsmän! Årsmöten i Stockholm är inte bra för oss norrlänningar! Stockholm ligger ju så avsides!!

 

 Grästorp 2012-03-21

 IngBritt Fransson

Justeras:

Ingemar Nevelius “Neve” (ordf)             Joanne Rowley                 Ulf Sundin

 


 Årsmöteshandlingar inför Årsmöte 2012.
 


Kallelse till årsmöte 2012 i SeniorNet Internet

Som medlem i SeniorNet Internet kallas Du härmed till nätårsmöte. Mötet startar 2012-03-15 och pågår sedan den tidrymd vi behöver. Mötet utförs som diskussion i forum inklusive omröstningar i de frågor där detta behövs för att fatta majoritetsbeslut. Genom att slå ihop vissa omröstningar räknar vi med att max två veckor behövs. Mötets dagordning är:

1. Årsmötets öppnas och röstlängd godkännes

2. Beslut om mötets behöriga sammankallande och om dagordning

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två personer att justera protokollet

5. Styrelsens föredragning av årsberättelse och årsredovisning

6. Revisorns berättelse

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

9. Godkännande av verksamhetsplan

10.Val av SNI ordförande och övriga styrelsemedlemmar för ett år

11.Ärenden som styrelsen förelägger mötet

12.Motioner från medlemmarna

13.Övriga ärenden

14.Mötets avslutande

Dessa mötesfunktionärer är vidtalade och föreslås därför:

Ordförande:   Ingemar Nevelius (Neve)
Sekreterare:  IngBritt Fransson
Justerare:     Joanne Rowley och Ulf Sundin
Revisor:        LilliAnn Källermark

För att ge mötet en korrekt deltagarförteckning måste vi alla som vill deltaga anmäla oss i förväg. Gör detta genom att klicka på följande länk: Anmälan till årsmötet  och följ anvisningarna

Varmt Välkommen
Ingemar Nevelius "Neve" (ordf)


SeniorNet Internet Verksamhetsberättelse 2011


SeniorNet Internet ( = SNI som används i det följande) är ett nätverk sammanhållet enbart via Internet med hjälp av e-post och webbsida. SNI fungerar som en ideell förening bildad 2006-06-06. Första nätårsmöte avhölls 7 maj, 2008. Detta möte godkände de stadgar som gäller för SNI se hemsidan. Protokoll från samtliga tidigare årsmöten finns på hemsidan se länk Arkiv.

Styrelse har varit:

Ingemar Nevelius ”Neve” (ordförande)
IngBritt Fransson
Maj Kristoffersson ( till 2011-08-31)
Våge Thalin
Kurth Westerberg (webmaster)

….som konstituerades enligt protokoll per 2011-03-14

 Valberedning Bo Bäckelin. Revision LilliAnn Källermark

Styrning och styrelsearbete har företrädesvis skett via en för bara SNI funktionärer öppen mötesplats i SNI egna forum. Beslutsfattare har i år varit 5, senare 4, personer i styrelsen inräknat ordförande. I styrelsediskussionerna har även valberedning deltagit. Maj Kristoffersson medlem i SeniorNet långt innan vår klubb bildades har medverkat i vår styrelse sen 2010 men blev pga sjukdom tvungen lämna styrelsearbetet sommaren 2011 och dog 2011- 08-31 Vi minns henne med värme och vördnad för det uppriktiga intresse hon visade SeniorNet och vår egen klubb. En blomma sändes från SNI till hennes begravning.

Samtliga styrelsebeslut och resonemang finns dokumenterade i den för övrig insyn skyddade diskussionsguppen ”Övrigt Styrelsens mötesplats” Ett sammandrag följer här:

Förra verksamhetsåret 2010-10-22 genomfördes en enkät av hur klubbens medlemmar värderade olika företeelser i vår verksamhet. 43% av SeniorNet Internet medlemmar svarade på enkätfrågorna. Man ombads göra fyra viktningar: ”onödigt”, ”bra”, ”viktigt” och ”viktigare än allt annat”. Vi slog ihop ”vikterna” "Viktigt" och "Viktigare än allt annat" varvid vi fick följande rangordning:

1.SeniorNet gemensamma forum (59%), 2. Möjligheten till årsmöte på nätet (56%), 3. Vår klubbs egna forum (33%) 4. Fototävling (30%), 5. Att kunna lägga upp bilder på forum (26%) samt 6. SeniorNet Chatt (16%). Dock skall betonas att chatten är "viktigare än allt annat" för 10% av dem som svarade. Verkligheten verifierade också enkätresultatet genom att många av SNI medlemmar redan då var mer aktiva i det gemensamma forumet än i vårt eget forum.

Neve och Kurth beskrev därför redan i mars möjligheten att slå samman SNI egna forum med SeniorNet gemensamma forum så att man skulle nå alla diskussionsgrupper i en och samma inloggning.

Bättre forum för både SeniorNet Internet och SeniorNet Sweden

SNI forum fungerar där fortfarande som vårt eget klubbforum dit bara vår klubbs medlemmar har tillträde. Skillnaden för användarna blir att allt finns på en och samma skärmbild och nås med SeniorNet vanliga inloggningsprocedur. Tyvärr dröjde det till juni 2011 innan SeniorNet It-konsult  Aimit Solutions kunde yttra sig om SNI förslag se offert och SNI beställning:

Aimit Spec Forumintegration

Godk av Aimit Forumintegration

Vi fick viss diskussion kring SNI krav och Aimit första utformning men i september ”rullades” det nya forumet ut. I oktober gjordes dessutom på vår begäran en förändring beträffande hur sk nytt-markering sker när man läser i forum. Nu när det nya sammanslagna forumet fungerade tog vi bort de diskussionsgrupper i SNI forum vilka överlappade med SeniorNet gemensamma forum men behöll de grupper som var unika för vår klubb.

Kostnaderna (Aimit) för all ovan nämn forumutveckling har finansierats med SNI återbäring.

SNI webbmaster Kurth skapade underhand en ”diskussionsgrupp” typ presentation kallad ”ABC för forumanvändare” denna når alla medlemmar i SeniorNet även ifrån knappen Hjälp nederst till vänster – var man än råkar vara i forum.

I oktober genomförde Kurth på uppdrag av moderföreningen en enkät som utvisade hur många och hur ofta folk går in i SNSw forum. 68 svar från c:a 7000 möjliga (!) varav 28 från SNI. Användningen av SeniorNet gemensamma forum är således mycket låg!

Fråga: Hur ofta är Du inloggad på SeniorNet Forum? 

Från 2011-09-29 till och med 2011-10-31 genomfördes en medlemsenkät hos SNI med frågeställningen: ”Hur vill Du bidra till att SNI fortlever” i akt och mening att underlätta den svåra valberedning som vi visste låg framför oss. Skäl härtill var att Kurth och Neve vidhöll ( det som inte lyckades i fjol) att nu var det dags för grundarna att träda tillbaka i avsikt att bereda plats för nya krafter. Resultatet blev: av 170 tillfrågade svarade 56 personer se:

Fråga: Hur vill Du bidra till att Internetklubben fortlever?

Vid valberedningens närmare analys befanns en ny person vara intresserad av hemsidestekniken och en ny person av styrelsearbete. Övriga var redan aktiva i SNI. 42 av 56 svarande har intresse av forum. SNI valberedare Bo Bäckelin inledde med ledning av enkätresultatet e-post-dialog med alla som visar intresse för forum redan i december. Arbetet har sedan fortsatt våren 2012. Valberedningen möts av mycken välvilja och beröm för det som SNI gör men det är tyvärr svårt att engagera medlemmarna i SNI styrelsearbete.

Under september/november genomfördes höstens fototävlan inklusive omröstning för bästa bild. Som vanligt bra bilder som det var svårt att välja bland. Resultat kan beskådas på hemsidan:

Fototävlan september 2011 

Vår lyckliga vinnare blev Iris Nilsson som belönas med ett friår!

 

Neve (2012-01-28)


Redovisning av hos SeniorNet Sweden innestående återbäring för SNI

SNI avstår från den gängse formen för utbetalning av ”återbäring” på inbetalda medlemsavgifter som eljest gäller för lokala klubbar. I stället debiterar SNI SeniorNet Sweden, i efterhand och mot verifikationer, kostnader upp till max motsvarande belopp. Se i övrigt det avtal som träffats med moderföreningen SeniorNet Sweden enligt beslut i dess årsmöte 2007.

Redovisning av hos SeniorNet Sweden innestående återbäring för SNI framgår av en bilaga till detta dokument. Det framgår att c:a SEK 14 000:- bedöms kunna användas för att vidareutveckla SNI i enlighet med förslag till verksamhetsplan för 2012.

Bilagan:

Ekonomibilaga till ÅRSMÖTESHANDLINGAR för SNI Årsmöte 2012
           
Saldo per 20101231       14 572    
           
           
SNI Budgetskiss 2011        
           
Återbäring vår 2011     9 000      
Återbäring höst 2010     9 500      
Ordf-möte Mö höst 2010   -1 603      
Aimit "klistad tråd" halva   -2 813      
Domänkostn 2010     -200      
Domänkostn     -200      
Etablering senweb och webbhotell One.com 2010 -355      
One.com webbhotell med senweb drift -500      
Testpersoner I forum     -500      
Fotopris       -250      
           
Disp för vidareutv, hemsida, forum, röstn, enkät mm 26 652   **
           
**) tillgänligt för 2011 enligt SNI årsmötesprtokoll 2011    
           
           
SNI utfall 2011         Info:
           
Återbäring höst 2010     9 000      
Återbäring vår 2011     8 300      
Ordf-möte Mö höst 2010   -1 603     Neve 2011
Aimit "klistad tråd" halva   -2 813     SNSw
Domänkostn 2010     -200     Neve 2011
Etablering senweb och webbhotell One.com 2010 -355     Neve 2011
Domänkostn 2011seniornetinternet.se -95     Neve 2012
One.com webbhotell med senweb drift -299     Neve 2012
Testpersoner I forum     -500     Neve 2012
Fotopris       0      
Blommor Maj K     -250     Neve 2012
Aimit forumsammanslagning   -11 250     SNSw
Aimit Nytt-markeringar   -7 500     SNSw
           
        7 008    
           
Skuld till Neve för resterande utlägg under 2011   -1 144    
           
Disponibelt för SNI 2012! Tillkommer återbäring Höst 2011 5 864    
           
           

Verksamhetsplan 2012 för SNI

Vår klubb (SNI) har under årens lopp disponerat nära nog alla hos moderföreningen (SNSw) innestående återbäring för att förverkliga ett användbart forum.  Forum inklusive röstning fungerar nu i vår verksamhet så pass bra att vår klubb inte längre har anledning att ensam bekosta fortsatt vidareutveckling. Dock tillägg som vårt klubbforum specifikt behöver skall fortsatt kunna finansieras med SNI medel.

SNI ska fortsätta vara pådrivande i att SeniorNet forum kommer till breddad användning men utgår från att SeniorNet Sweden (SNSw) i huvudsak svarar för de kostnader som fortsatt inkörning, felsökning/rättning och vidareutveckling kommer att kräva.

De medel som därmed nu friställes behövs i vidareutveckling av SNI övriga egna verksamhet som hittills fått stå tillbaka – se vidare nedan:

SNI skall öka sin webbverksamhet i vår befintliga teknik bla genom utökad användning av senweb.se - en gemensam webbplats för våra medlemmar. Men också genom att efterhand ta till oss ny webbteknik alltefter egen förmåga eller med hjälp utifrån.

SNI skall aktivt marknadsföra sig i avsikt att värva medlemmar som är intresserade av föreningsarbete på och förkovran via Internet. 

Fototävlingar men om möjligt nya tävlingar och enkäter ska utföras.

SNI kommer ta emot återstående sk ”klubblösa” (c:a 200) medlemmar i fall SNSw beslutar överföra dem till vår klubb.

SNI har hittills avstått från den gängse formen för utbetalning av ”återbäring” på inbetalda medlemsavgifter som eljest gäller för lokala klubbar. I stället debiterar SNI SeniorNet Sweden, i efterhand och mot verifikationer, kostnader upp till max motsvarande belopp. Se i övrigt det avtal som träffades med moderföreningen SNSw enligt beslut i dess årsmöte 2007.

Om SNI kan organisera egen kassahantering kan detta hittillsvarande förfarande komma att omprövas under 2012 och SNI gå över till likadan ekonomihantering som övriga klubbar.

Grundarna Kurth Westerberg och Ingemar Nevelius har hittills varit firmatecknare för föreningen. Årsmötet uppdrar till nya styrelsen att bestämma och dokumentera vilka personer inom styrelsen som i fortsättningen ska ha denna uppgift.


 


SeniorNet Internet. Konstituerande styrelsemöte 2012

I SeniorNet Sweden anda bildades den 2006-06-06 SeniorNet Internet. Vid femte ordinarie årsmöte genomfört via forum på vår webbplats www.seniornetinternet.se och avslutat 2012-03-21, har följande styrelse utsetts:

Anki Blomqvist (ordförande).
Curt Carleteg (vice ordförande)
Ing-Britt Fransson (sekreterare)
Våge Thalin (delat sekreteraransvar med medlemsregistrering som huvudansvar)

Revisor: LilliAnn Källermark
 
Styrelsen kommer inom sig fördela arbetsuppgifter och skall ha rätt att vid behov adjungera ytterligare SeniorNet-Internets medlemmar i styrelsearbetet. 

Beslöts även att Kurth Westerberg och Ingemar Nevelius skall vara resurspersoner. Kurth kommer att stötta Anki i arbetet med webben. Vad gäller att teckna firma överförs det snarast möjligt till nye ordföranden och en styrelseledamot.

Gotland, Lärbro 2012-03-25

Protokollförare: Anki Blomqvist

Justeras av: IngBritt Fransson  LilliAnn Källermark

Vänliga hälsningar

Anki Blomqvist
 

Till Toppen


Protokoll för nätårsmöte 2011 i SeniorNet Internet

 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med start 2011 03 01. Årsmötet skedde via forum på hemsidan www.seniornetinternet.se i det under årsmötet öppnade diskussionsforumet

Anmälda medlemmar till årsmötet:

Börje Brolin, Joanne Rowley, Egon Jonsson, Ingemar Nevelius, Bo Bäckelin, Grete Westin, Carin Rönnberg, Maj Kristoffersson, Carl Sparrenius, Ulf Sundin, Ulf Melin, GunBritt Pettersson, Iris Nilsson, Åke Sixtensson, Herbert Leandersson, Tore Dahlbom, Hans Collin, Elisabet Josefson, Lennart Ingeltun, Kurth Westerberg, Lars Fors, Maisa Krokfors, Georg Gullstrand, Anne-Marie Rånge, Lars Grefberg, Ing-Britt Fransson, Ann-Margreth Hernström, Iris Berggren, Anita Ejrup, Eva Morell, Per Kjellqvist, Inga Torsmark, Olle Olsson, Våge Thalin

§ 1.  Årsmötet öppnas och röstlängd godkändes.

§ 2.  Beslut om mötets behöriga sammankallande och om dagordning.

       Samtliga medlemmar är kallade via e-post, och årsmöteshandlingarna var utlagda på forum.

§ 3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

        Förslag: Ingemar Nevelius som ordförande och IngBritt Fransson som sekreterare.

§ 4.  Val av två personer att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

       Förslag: Justerare: Joanne Rowley och Ulf Sundin

 § 1-4 Röstlängd och mötets behörighet godkändes, de föreslagna personerna valdes.

 § 5. Styrelsens föredragning av årsberättelse och årsredovisning.

       Materialet gick ut med kallelsen till årsmötet och var tillgängligt via länkar.

      Årsberättelse och årsredovisning godkändes.

§ 6. Revisorns berättelse.

       Revisor LilliAnn Källermark tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

       Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.

        Verksamhetsplanen diskuterades.

Tillägg från ordf.

Förslaget till SNI Verksamhetsplan 2011 diskuterades specifikt angående ett eventuellt genomförande av att SNI skall fås att kunna fungera i moderföreningens gemensamma forum. Klargjordes att först ska projektet undersökas vad gäller teknik, kostnader och samordning med SNSw samt att SNI inte ska tappa den trivsel vi nu har i vårt lokala forum. Genom att vi då skulle få direkt tillgång till ett större forum med fler deltagare bör aktiviteten som nu är väl låg i SNI forum - öka.

 § 9. Verksamhetsplanen godkändes.

 § 10.Val av SeniorNet Internets ordförande och övriga styrelsemedlemmar för ett år.

         Förslag: omval av

         Ingemar Nevelius (ordförande)

         Ing-Britt Fransson

         Maj Kristoffersson

         Kurth Westerberg (webmaster)

         nyval av Våge Thalin

        

         Valberedning Bo Bäckelin

          Revisor  LilliAnn Källermark

         Årsmötet godkände samtliga förslag.

Tillägg från ordf.

Tyvärr lyckades vi ej besätta vakansen i Valberedningen. Detta verksamhetsår måste vi också i god tid till årsmöte 2011 förbereda succession vad gäller ordförande och webmaster för SNI -  se SNI Verksamhetsplan 2011

 § 11.Ärenden som styrelsen förelägger mötet.

       Texten angående röstlängd i stadgarnas § 8, är nu onödig när korrekt  röstlängd kan

       göras upp vid varje möte. Mötet beslöt stryka den.

§ 12.Motioner från medlemmarna inkomna senast 5 dar före mötets startdatum.

        Inga motioner har inkommit

§ 13.Övriga ärenden.

        Inga övriga ärenden

§ 14 Mötets avslutande.

     Stort Tack till Er Alla som varit med att genomföra detta årsmöte via forum. Samtliga

    omröstningar har visat tydliga utfall. Vi har nu bara att uppfylla den verksamhetsplan mötet 

    beslutat om. Det är i huvudsak styrelsens uppgift - dock utgår ordföranden från att SNI

    medlemmar bistår oss i detta vårt arbete.

    Georg Gullstrand tackar styrelsen.

    Tyst och lugnt, då är väl alla nöjda och vi får tacka styrelsen för väl utfört arbete och önska

    lycka till i fortsatt arbete..

 

Grästorp 11 03 13

IngBrit Fransson

 

Godkännes:

Ingemar Nevelius ”Neve” Ordförande

 Justeras:  Joanne Rowley och Ulf Sundin
 

    
 


Årsmöteshandlingar inför årsmöte 2011
 


Kallelse till årsmöte 2011 i SeniorNet Internet

Som medlem i SeniorNet Internet kallas Du härmed till nätårsmöte. Mötet startar 2011-03-01 och pågår sedan den tidrymd vi behöver. Eftersom mötet utförs som diskussion i forum inklusive omröstningar i de frågor där detta behövs för att fatta majoritetsbeslut, måste mötet pågå under en viss tidrymd. Genom att ta flera omröstningar på en gång ska vi snabba på mötet. Vi räknar med att max två veckor behövs..  Mötets dagordning är:

1. Årsmötets öppnas och röstlängd godkännes

2. Beslut om mötets behöriga sammankallande och om dagordning

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två personer att justera protokollet tillsammans med ordföranden

5. Styrelsens föredragning av årsberättelse och årsredovisning

6. Revisorns berättelse

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

9.Godkännande av verksamhetsplan

10.Val av SeniorNet Internets ordförande och övriga styrelsemedlemmar för ett år

11.Ärenden som styrelsen förelägger mötet

12.Motioner från medlemmarna inkomna senast 5 dar före mötets startdatum

13.Övriga ärenden

14.Mötets avslutande 


Dessa mötesfunktionärer är vidtalade och föreslås därför:

Ordförande: Ingemar Nevelius (Neve)

Sekreterare: IngBritt Fransson

Justerare: Joanne Rowley och Ulf Sundin

Revisor: LilliAnn Källermark
 

Mötet kommer genomföras på följande sätt:

För nätårsmötet kommer två ”diskussionsgrupper” öppnas. Den ena heter Årsmöte 2011 - diskussioner och fungerar som en vanlig diskussionsgrupp där vi alla både läser och skriver.  Ordförande öppnar ny tråd för varje paragraf eller ibland för en klunga paragrafer som kan avklaras i en omröstning. Varje tråd avslutas med att ordförande bjuder in till omröstning och gör sammanfattning. Vi har deltagarlista och omröstningen sker ”öppet” dvs vi ser när utfallet i varje fråga är klart och mötet kan fortsätta.

Den andra diskussionsgruppen heter Årsmöte – 2011.  Här lägger ordförande in årsmötets alla omröstningsresultat och beslut efter hand som mötet framskrider. Vid avslutat möte finns här ett komplett material till mötesprotokoll. Bara mötets ordförande och sedan även övriga mötesfunktionärer (se ovan) kan skriva i denna grupp.  När justerat och godkänt mötesprotokoll finns och har publicerats på hemsidan (men först då) kan vi ta bort diskussionsgrupperna avseende Årsmöte

Nytt för i år är att Du som vill deltaga i årsmötet och dess omröstningar måste ha anmält dig före mötets start

Varmt Välkommen

Ingemar Nevelius "Neve" (ordf)

            *  *  *  *

Valberedning inför årsmötet är Bo Bäckelin e-post: bobackelin@comhem.se

Vi har vakans både i styrelsen och i valberedningen som vi ännu inte lyckats fylla.

Snälla! Läs ÅRSMÖTESHANDLINGAR och hör av dig om inte just Du på något sätt skulle kunna hjälpa vår Internetklubb att vidareutvecklas. Om så - ber vi dig klicka på svara-knappen i det e-brev med kallelse som Du nu också fått och där skriva en rad.

Bo och Neve


SeniorNet Internet Verksamhetsberättelse 2010

SeniorNet Internet ( = SNI som används i det följande) är ett nätverk sammanhållet enbart via Internet med hjälp av e-post och webbsida. SNI fungerar som en ideell förening bildad 2006-06-06. Första nätårsmöte avhölls 7 maj, 2008. Detta möte godkände de stadgar som gäller för SNI se hemsidan. Protokoll från samtliga tidigare årsmöten finns på hemsidan se länk Arkiv.

 Styrelse har varit:

Ingemar Nevelius (ordförande)
Ing-Britt Fransson
Maj Kristoffersson
Paul Vallgren ( till 2010-09-18)
Kurth Westerberg (webmaster)

….som konstituerades enligt protokoll per 2010-04-03

 Valberedning Bo Bäckelin.  Revision LilliAnn Källermark

Styrning och styrelsearbete har företrädesvis skett via en för bara SNI funktionärer öppen mötesplats i SNI egna forum. Beslutsfattare har således i år varit 5, senare 4, personer i styrelsen inräknat ordförande. I styrelsediskussionerna har även valberedning deltagit. Samtliga styrelsebeslut och resonemang finns således dokumenterade i den för övrig insyn skyddade diskussionsguppen ”Övrigt Styrelsens mötesplats” Ett sammandrag följer här:

Möjligheten att i forum (både det gemensamma och vårat eget) länka till andra webbsidor (htm, html) och till bilder (jpg) har färdigställts och tagits i drift under året – allt enligt specifikationer som vår klubb utarbetade 2009. För SNI Forum har webmaster Kurth dessutom gjort upp en uttömmande instruktion. Man når den enkelt från knappen ”HJÄLP” som återfinnes nere till vänster – oberoende var i forumet man råkar befinna sig. Allteftersom denna teknik blivit tillgänglig har vi lärt oss använda den. Att omgående på detta sätt kunna referera till en främmande länk eller bjuda på en egen bild att förgylla sitt inlägg med görs nu alltmer – i varje fall i SNI forum.

Beslöts i juni att öppna en ny gemensam hemsida hos webbhotellet ONE.com. SNI medlemmar får lösenord via e-post efter det att man begärt detta i forumet. Det är en öppen hemsida men bara medlemmar som begärt lösen (för FTP av egna filer) kan lägga in texter, bilder samt egna smärre hemsidor (mappar) där. Medlemmarnas alster skiljes genom att man öppnar var sin egen mapp vilken överensstämmer med eget medlemsnr. En diskussionsgrupp har öppnats för frågor och svar om domänen.

Denna nya domän heter senweb.se och Maj Kristoffersson som svarar för den hjälper medlemmarna till rätta att öppna sina hemsidor här. Kostnaden är 239:- per år för SNI. Utrymmet räcker än så länge väl samt kan utökas (även då priset något) om så skulle behövas. Det ska betonas att detta är en helt ifrån SNI i fristående teknik.

I vår nyöppnade Diskussionsgrupp ”Fotohörnet” förutom i gruppen ”Öva” kan man se resultatet av våra successiva framsteg med bilder i forum Dessutom har vi öppnat ny diskussionsgrupp för SKYPE anvisningar och diskussion kring detta hjälpmedel. Skype P till P har vi inga problem med. Gruppsamtal har skett några gånger men här kan/bör utveckling ske.

Röstningsformuläret i vår ”röstningsmaskin” har förbättrats beträffande hur det ska fyllas i och hur formuläret levererar resultat antingen öppet löpande under röstning eller efter avslutad röstning. Röstningsresultat formuleras även som Excelblad så att man därur får fram vilka som deltagit. Röstlängd för nätmöte kan vi därmed numer ta fram. Även detta har vår klubb specificerat och sedan SeniorNet IT-konsult Aimit utvecklat.

Paul Vallgren lämnade styrelsen 2010-09-18 för att bedriva ett försöksprojekt med distansutbildning hos Vuxenskolan i Åsele.

Med hjälp av Röstningsmaskinen 2010-10-22 gjordes en enkät av hur vi medlemmar värderade olika företeelser i vår verksamhet. 43% av SeniorNet Internet medlemmar svarade på enkätfrågorna. Man ombads göra fyra viktningar: ”onödigt”, ”bra”, ”viktigt” och ”viktigare än allt annat”. Slår man ihop ”vikterna” "Viktigt" och "Viktigare än allt annat" fås följande rangordning:

1. SeniorNet gemensamma forum (59%), 2. Möjligheten till årsmöte på nätet (56%), 3. Vår klubbs egna forum (33%) 4. Fototävling (30%), 5. Att kunna lägga upp bilder på forum (26%) samt 6. SeniorNet Chatt (16%). Dock skall betonas att chatten är "viktigare än allt annat" för 10% av dem som svarade. Verkligheten verifierar enkätresultatet genom att många av SNI medlemmar är aktiva i det gemensamma forumet.

Höstens fototävlan inklusive omröstning för bästa bild gav mycket bra bilder som det var svårt att välja bland. Resultat kan beskådas på hemsidan.

En ”försida” till vår hemsida har skapats. Söker man på klubbnamnet hamnar man på först denna annorlunda sida och bjuds sedan in till ”klubbrummet” som är den ”vanliga” hemsidan.

Enligt fjolårets verksamhetsplan skulle Webmaster och ordförande som etablerade denna Internetklubb 2005/6 nu ha gjort sitt sista verksamhetsår. Den överföring av fakta till övriga inom SNI som detta kräver har vi dock ej genomfört under detta verksamhetsår.


Redovisning av hos SeniorNet Sweden innestående återbäring för SNI

SNI avstår från den gängse formen för utbetalning av ”återbäring” på inbetalda medlemsavgifter som eljest gäller för lokala klubbar. I stället debiterar SNI SeniorNet Sweden, i efterhand och mot verifikationer, kostnader upp till max motsvarande belopp. Se i övrigt det avtal som träffats med moderföreningen SeniorNet Sweden enligt beslut i dess årsmöte 2007.

Redovisning av hos SeniorNet Sweden innestående återbäring för SNI framgår av en bilaga till detta dokument. Det framgår att c:a SEK 26 000:- bedöms kunna användas för att vidareutveckla SNI i enlighet med förslag till verksamhetsplan för 2011.

Bilagan:

Bilaga till ÅRSMÖTESHANDLINGAR för SNI Årsmöte 2011
 
SNI intäkter utgifter 2010
  Transaktion Saldo
Ingående saldo från 2010 8 600  
Återbäring höst 2009 9 500   18 100   *
Ordf-möte GBG höst 2009 -778  
Delta I SNSw årsmöte -3 000  
Forum och röstning Aimit fakt 20022808 -4 822  
Forum och röstning Aimit via omföring 101230 -3 928  
Testpersoner I forum -500  
 
Återbäring vår 2010 9 500  
 
Saldo per 20101231 14 572  
         
SNI Budgetskiss 2011
 
Återbäring vår 2011 9 000  
Återbäring höst 2010 9 500  
Ordf-möte Mö höst 2010 -1 603  
Aimit "klistad tråd" halva -2 813  
Domänkostn 2010 -200  
Domänkostn -200  
Etablering senweb och webbhotell One.com 2010 -355  
One.com webbhotell med senweb drift -500  
Testpersoner I forum -500  
Fotopris -250  
 
Disp för vidareutv, hemsida, forum, röstn, enkät mm 26 652  
 
*)   "Saldo" angivet i SNSw årsmötesprotokoll 2010
 

Förslag till Verksamhetsplan 2011 för SNI

Viss finslipning av forum och röstningsmaskinen - i det utförande de nu har - kan behövas dock mest rör det sig om att förbättra hanteringen främst för enkätverksamhet. Då dessas funktion är vitalt för SNI kommer vår, hos SeniorNet, innestående återbäring utnyttjas. Dock där även moderföreningen får direkt nytta av åtgärder ska vi förhandla om att dela sådana kostnader. Ett sådant projekt där SNI och SNSw delar på kostnaderna pågår – sk ”klistrade trådar i diskussionsgrupp”.  En handledare eller mötesordförande kan exklusivt skriva i en sådan tråd. Se vidare nedan om eventuell vidareutveckling av forums funktion.

Tidigare har SNI inte anslutit de sk klubblösa medlemmar vilka ej svarat på de ”värvningsbrev” vi tillsammans med moderföreningen e-postat till dem. Då vår senaste enkät visade att även vår egen klubb har många medlemmar vilka ej svarat vid exempelvis intensiva e-postupprop finns ej längre anledning att hålla på detta krav. Vi ska begära att moderföreningen gör ny ”värvning” tillsammans med oss.

SNI nya styrelse ska - med hjälp av SNI medlemmar och eventuellt kompetens utifrån – intensifiera arbetet att uppnå full backup för löpande skötsel av alla SNI funktioner – såsom hemsidan, forum inklusive röstning, senweb mm. Dessa funktioner får således ej längre vara beroende av enstaka person! Finner vi det för svårt att överföra den teknik vi nu har, skall ny teknik som är lättare att sprida på flera händer - utredas och införas. Visar sig detta ej vara möjligt att genomföra under hela det verksamhetsår som vi har på oss, ska styrelsen inför årsmötet 2012 begära att SNI upphör i enlighet med §12 i SNI stadgar.

Deltagandet i vårt forum – tillika klubblokal - är lågt. Det kan till en del förklaras av att vi också medverkar i det större gemensamma forumet. Visserligen har vi där samma ID och lösen men det är ändå ett extra moment att följa och delta i två forum. Möjligheten för SNI att bedriva sin verksamhet i det gemensamma forumet men med bibehållande av skydd för de diskussioner vilka gäller unikt vår klubb (årsmöten, senweb-anvisningar, egen klubbagenda etc) skall utredas och om så är möjligt - genomföras. SNI skall i samråd med moderföreningen inklusive dess IT-konsult göra analys och specificera teknik samt utvecklingskostnad. Utvecklingsarbetet skall, tills vidare, finansieras med SNI återbäring och måste således begränsas till där befintliga resurser över tiden.  Löpande information skall ges SNI medlemmar.

Fler fototävlingar och enkäter ska utföras. Metoder och teknik att utföra enkäter ska förbättras.

Den för SNI medlemmar gemensamma domänen senweb.se hos webbhotellet One.com ger våra medlemmar möjlighet att skapa webbplats för sina foton och enklare hemsidor. Arbetet att introducera denna nya spännande funktion hos SNI medlemmarna ska intensifieras. Nyligen infördes direktlänk från hemsidan till senweb i just denna anda! Om behov uppstår kommer vi köpa mer utrymme (c:a 500:-/år för SNI)SeniorNet Internet. Konstituerande styrelsemöte 2011

I SeniorNet Sweden anda bildades den 2006-06-06 SeniorNet Internet. Vid fjärde ordinarie årsmöte genomfört via forum på vår webbplats www.seniornetinternet.se och avslutat 2011-03-11, har följande styrelse utsetts:

Ingemar Nevelius (ordförande).
Ing-Britt Fransson.
Maj Kristoffersson
Våge Thalin
Kurth Westerberg (webmaster).

Styrelsen kommer inom sig fördela arbetsuppgifter och skall ha rätt att vid behov adjungera ytterligare SeniorNet-Internets medlemmar i styrelsearbetet.

Beslöts även att Kurth Westerberg och Ingemar Nevelius skall fortsätta att var för sig vara föreningens firmatecknare.

Stockholm den 14 mars 2011.

Protokollförare: Ingemar Nevelius

Justeras av: IngBritt Fransson Bo Bäckelin

Till Toppen


Protokoll för nätårsmöte 2010 i SeniorNet Internet

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med start 2010 03 20. Årsmötet skedde via hemsidan www.seniornetinternet.se i det under årsmötet öppnade diskussionsforumet. Alla medlemmar har rösträtt. Ett 20-tal medlemmar deltog i mötets omröstningar

§ 1.  Årsmötet öppnas och röstlängd godkänns

Samtliga medlemmar har rösträtt.

§ 2.  Beslut om mötets behöriga sammankallande och om dagordning

Samtliga medlemmar är kallade via e-post, och årsmöteshandlingarna är utlagda på forum.

§ 3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag: Ingemar Nevelius som ordförande och IngBritt Fransson som sekreterare.

§4.  Val av två personer att justera protokollet tillsammans med ordföranden

Förslag: Eva Morell och Rune Larsson till protokolljusterare.

Omröstningen för § 1-4 skedde mellan 100320 och 100322 och vid ett tillfälle.

Röstningsresultat för § 1-4:

§ 5.  Styrelsens föredragning av årsberättelse och årsredovisning

Styrelsen föredrog årsberättelsen (bilaga) och årsredovisningen (bilaga) enligt det material som funnits till påseende.

§ 6.  Revisorns berättelse

Revisor LilliAnn Källermark tillstyrker (bilaga) att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Inga synpunkter på § 5-6 vilka godkändes

§ 7.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

Röstningsresultat för § 5-7:

§ 8.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan

§ 9.  Godkännande av verksamhetsplan för 2010

Efter diskussion justerades texten om SNI förhållande till olika sociala medier utanför vår kontroll. Därefter godkändes verksamhetsplanen. (bilaga)

Röstningsresultat för § 8-9:

§ 10. Val av SeniorNet Internets ordförande och övriga styrelsemedlemmar för ett år

Årsmötet beslutade välja följande ledamöter i styrelse.

Ingemar Nevelius ordförande (omval)
IngBritt Fransson (omval)
Paul Vallgren (omval)
Kurth Westerberg webmaster (omval)
Maj Kristoffersson  (nyval)

Röstningsresultat för § 10:

§ 11 Ärenden som styrelsen förelägger mötet

Valberedning

Bo Bäckelin (omval)
Vakant
(Birgit Hansson har avböjt omval, någon ersättare är inte vald.)

Revision

LilliAnn Källermark (omval)

§ 12. Motioner från medlemmarna inkomna senast 5 dagar före mötets startdatum

Inga motioner inlämnades.

§ 13. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 14. Mötets avslutande

Ordföranden riktar ett stort tack till Birgit Hansson för sitt engagemang i denna för SNI så viktiga verksamhet.
Ett stort tack även till ordföranden och webbmaster för allt arbete under året med SNI.
Om röstningarna har givit tydiga svar i varje fråga.
Till sist tackar ordföranden alla deltagare för visat intresse och avslutar årsmötet

2010 03 31

Vid protokollet: IngBritt Fransson 

Justerat: Ingemar Nevelius (mötesordf), Eva Morell och Rune Larsson


Årsmöteshandlingar inför årsmöte 2010:


SeniorNet Internet Verksamhetsberättelse 2009

 

SeniorNet Internet ( = SNI som används i det följande) är ett nätverk sammanhållet enbart via Internet med hjälp av e-post och webbsida. SNI fungerar som en ideell förening bildad 2006-06-06. Första nätårsmöte avhölls 7 maj 2008. Detta möte godkände de stadgar som gäller för SNI se hemsidan. Andra årsmöte avhölls i mars 2009. Protokoll finns på hemsidan länk i vänsterspalten.

 

Styrelse har varit:

  Ingemar Nevelius  (ordförande)
  IngBritt Fransson
  Paul Vallgren
  Kurth Westerberg (webmaster)

 

Valberedning var 2009 Birgit Hansson och Bo Bäckelin. Revisor var LilliAnn Källermark

 

Styrning och styrelsearbete har företrädesvis skett via en för bara SNI funktionärer öppen mötesplats i SNI egna forum. Förutom styrelsen, i år 4 personer med ordförande, ingår här även valberedning och revisor som SNI funktionärer. 090609 öppnade vi dessutom en mötesplats för enbart styrelsens medlemmar för att därmed minska e-posthantering oss emellan ytterligare. Samtliga styrelsebeslut och resonemang finns således dokumenterade i dessa båda mötesplatser. Ett sammandrag följer här:

 

En beskrivning av SeniorNet Internet infördes 090307 på hemsidan med rubriken ”Om SeniorNet Internet” Se länk i högerspalten överst.

 

Vår gästbok som är tillgänglig även den från förstasidan är sällan besökt men vi beslöt ha den kvar, maj 09.

 

I maj utbröt diskussioner kring Facebook och dess tillämpning inom SeniorNet. Se den skrivelse som SNI sände till moderföreningen. I huvudsak fick vi moderföreningens accept på vår skrivelse men SNI och moderföreningen skiljer sig i uppfattning om marknadsföringsvärdet för SeniorNet av att vara med i Facebook. Dock gav diskussionen en del upplysning så att man individuellt kan ta ställning till detta världsfenomen.

 

I aug drog vi tillsammans med SeniorNet Roslagen igång en försöksverksamhet kring att gemensamt skapa en handledning för vårt forum. Egentligen som ett första försök att finna formerna för distansutbildning. Mer arbete än vi förutsåg krävdes varför projektet fn är vilande. Hittills uppnådda resultat kan nås i vårt forum. Ett delresultat i form av en filmisk introduktion till vår forum finns även nåbar från vår förstasida. Ett biresultat av arbetet blev att vi skapade två ”testpersoner” som vi kan använda för formexperiment och ”demos”.

 

Kurth vår webmaster har färdigställt en handledning för vårt forum som nås direkt från forumet.

 

Sommaren 2009 hade vi fototävling denna gång bara med äran som första pris. Resultat 11 vackra bilder och 18 som röstade på bästa bild. Se Arkiv hemsidan.

 

I december initierade vi ytterligare en fototävlan med första priset ett friår i SeniorNet. Resultat 23 vackra bilder och 26 som röstade på bästa bild. Se Arkiv hemsidan

 

091210 riktade SNI en skrivelse till moderföreningen om att våra nästan men ej helt lika forum borde ensas att bli helt lika! Kurth vår webmaster utarbetade på moderföreningens begäran en teknikspecifikation så att SeniorNet IT-leverantör skall kunna offerera och genomföra revideringen av det gemensamma forumet – för moderföreningens räkning. Se skrivelsen och teknikspecifikationen.

 

I november avhölls SeniorNet ordförandemöte som uppskattades ända till sista timmen då Malmöklubben ifrågasatte årsmötet 2009 vad gällde den nya medlemsavgiften och hur detta beslut tagits. Livliga diskussioner på bla det gemensamma forumet uppstod där kostnad (och därmed ambition!) för den gemensamma verksamheten ifrågasattes. Malmöklubben hade (ett tag) planer att i likhet med vissa klubbar tidigare – lämna SeniorNet.

 

SeniorNet styrelse avvärjde detta hot mot det gemensamma SeniorNet vilket var av stort värde för SNI som lagt ned kostnader och arbete på den gemensamma forumtekniken.  Vi utbytte dock tankar kring att ”öppna eget”. Möjligheten finns men ställer krav på ett merarbete inom SNI. Dessutom osäkert om vi kan uppnå den kvalitet som vårt forum kombinerat med röstningsmaskinen idag - närmar sig.

 

  Medlemsantalet är cirka 200. Från 210 till 202 under verksamhetsåret. Således har det varit en aning sjunkande tendens vilken
  fortsatt under våren. Moderföreningen har muntligen låtit förstå att man vill förnya medlemsbrevet (se hemsidan) till de cirka
  600 "klubblösa” om vädjan till dem att ansluta sig till klubb - inklusive SNI. Det blev dock ej av detta verksamhetsår.

___________________________________________________________________________________________________________

Årsredovisning 2009 av hos SeniorNet innestående återbäring

SNI avstår från den gängse formen för utbetalning av ”återbäring” på inbetalda medlemsavgifter som eljest gäller för lokala klubbar. I stället debiterar SNI SeniorNet Sweden, i efterhand och mot verifikationer, kostnader upp till max motsvarande belopp *. Därmed blir SNI årsredovisning som följer:

Ingående balans 2009        10 400

Debiterat under 2009      - 12 100

Vårterminens återbäring    10 300

Höstens återbäring               9 500

 

Saldo vid årsskiftet            18 100

 

Källa SNSw Rolf Rulander

 

*) Kommentar: Grund för denna hantering av SNI återbäring är moderföreningen SNSw årsmötesbeslut 2007:

”SeniorNet Internet avstår från nuvarande form för utbetalning av ”återbäring” på inbetalda medlemsavgifter som eljest gäller för lokala klubbar. I stället debiterar SeniorNet Internet SeniorNet Sweden, i efterhand och mot verifikationer, kostnader upp till max motsvarande belopp.

 

SeniorNet Sweden bokför SeniorNet Internet återbäringsbelopp som skuld hos riksföreningen gentemot SeniorNet Internet.

Beloppet disponeras antingen enligt ovan varvid skulden minskar efterhand. Alternativt kan medel härifrån, efter SeniorNet Internet godkännande, användas av riksföreningen för sådan utvecklig av datorstöd som behövs unikt för SeniorNet Internet.

Om medlen inte utnyttjas under året efter det år som återbäringen avser återgår medlen till riksföreningen SeniorNet Sweden”.

 

  De 12100:- för 2009 är till allra största del finansiering av det förnyade forumet inklusive röstningsmaskinen.

_________________________________________________________________________________________________

Verksamhetsplan 2010 för SeniorNet Internet (SNI)

 

Arbetet att förbättra forum och röstningsmaskinen, särskilt samspelet dem emellan, måste prioriteras. Utvecklingen planeras få ske parallellt i de båda forumen - SNI forum och SeniorNet gemensamma forum. Då forumet är vitalt för SNI hela verksamhet kommer vår, hos SeniorNet, innestående återbäring utnyttjas. Efterhand ska vi också förbättra och bland fler av oss sprida kunskapen att använda dessa verktyg i mötesverksamhet på nätet.

Vårt närverk består av c:a 200 personer varav 10% syns som deltagare i vårt forum tillika vår ”klubblokal”. Vi bör alla hjälpas åt att göra SNI mer intressant för medlemmarna och därmed öka deltagandet. Vi är beredda att medverka i SeniorNet medlemsbrev till sk ”klubblösa”. Dock vi utgår ifrån att medlem som kommer till oss gör ett eget aktivt val.

 

Medlemsenkäter skall genomföras för att bättre utröna vad vi alla helst vill med vårt nätverk.

Fler fototävlingar kommer att genomföras. Digitalfoto och bilder bör kunna resultera i fler aktiviteter  i den nyöppnade diskussionsgruppen ”Fotohörnet”. 

Skype (IP-telefoni) vill vi gärna se som ett behändigt sätt att personligen ha kontakt med varandra. Vi öppnar därför en diskussionsgrupp för Skype 

Youtube, Facebook, Tvitter med flera sociala nätverk utgör ingen del i vår verksamhet. Men eftersom de omfattas av en mycket stor och växande användning bör vi hålla oss informerade om dem.   

Webmaster och ordförande som etablerade denna Internetklubb 2005/6 gör nu sitt sista verksamhetsår. Alla uppmanas därför att tillsammans med styrelsen för 2010 hjälpa till så att SeniorNet Internet ändå överlever och vidareutvecklas.

_________________________________________________________________________________________________________

Protokolljusterare.

Vill härmed tacka Styrelsen för gediget nedlagt arbete av detta protokolls sammanställning.

Jag finner inte någon oklarhet i det som diskuterats under mötets gång. Alla omröstningar har bifallits med majoritet i nämnda frågor.

Varför jag Rune Larsson härmed är beredd att som justerare godkänna 
Senior-Net-InternetsÅrsmötets protokoll av år 2010

--------------------------------------

Protokollet stämmer helt överens med det som diskuterats och de omröstningar som gjorts under SeniornetInternets Årsmöte 2010 
intygar Eva Morell justerare

____________________________________________________________________________________________________________

Revisionsberättelse.

LilliAnn Källermark, av SeniorNet Internet utsedd revisor har granskt klubbens årsredovisning samt styrelsens förvaltning för år 2009. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Årsredovisningen har upprättats enligt de regler som föreligger en klubb inom SeniorNet Sweden.

Jag tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Norberg 2010-03-20
LilliAnn Källermark

___________________________________________________________________________________________________________

SeniorNet Internet. Konstituerande styrelsemöte 2010

I SeniorNet Sweden anda bildades den 2006-06-06 nätverket SeniorNet Internet. Vid tredje ordinarie årsmöte genomfört via vår webbplats www.seniornetinternet.se  och avslutat 2010-03-31, har följande styrelse utsetts:

Ingemar Nevelius (ordförande).
Ing-Britt Fransson.
Maj Kristoffersson
Paul Vallgren
Kurth Westerberg (webmaster).

Styrelsen kommer inom sig fördela arbetsuppgifter och skall ha rätt att vid behov adjungera ytterligare SeniorNet-Internets medlemmar i styrelsearbetet.

Beslöts även att Kurth Westerberg och Ingemar Nevelius skall fortsätta att var för sig vara föreningens firmatecknare.

Stockholm den 3 april 2010.


Protokollförare: Ingemar Nevelius

 

Justeras av:  IngBritt Fransson       Bo Bäckelin

Till toppen


PROTOKOLL VID NÄTÅRSMÖTE 2009 I SENIORNET INTERNET

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med start 090310. Årsmötet skedde via hemsidan www.seniornetinternet.se i det till den hörande diskussionsforumet. Mötet utfördes i form av två diskussionsgrupper i forum inklusive omröstningar i de frågor där detta behövdes för att fatta majoritetsbeslut. Omröstningarna skedde tidvis för flera frågeställningar i följd för att inte årsmötet skulle bli för tidskrävande.

§ 1. Årsmötet öppnas och röstlängd godkänns

Ingemar Nevelius öppnade mötet och föreslog att den lista över medlemmar för SeniorNet Internet som finns i SeniorNet medlemsregister ska gälla som röstlängd. Detta innebar att varje medlem i vårt nätverk var berättigad att rösta.

§ 2. Beslut om mötets behöriga sammankallande och om dagordning

Alla medlemmar kallades samman vi e-post 090227. Samtidigt lades årsmöteshandlingarna ut på forum. Mötet var därmed behörigt sammankallat. Mötet godkände dagordningen som ingick i kallelsen.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet valde Ingemar Nevelius som ordförande och Helena Somervalli som sekreterare.

§ 4. Val av två personer att justera protokollet tillsammans med ordföranden

Mötet valde Eva Morell och Rune Larsson till protokolljusterare.

Omröstningen för § 1-4 skedde mellan 090310 och 090312.

Röstningsresultat för § 1-4:

§ 5. Styrelsens föredragning av årsberättelse och årsredovisning

Styrelsen föredrog årsberättelsen (bilaga) och årsredovisningen (bilaga) enligt det material som funnits till påseende.

§ 6. Revisorns berättelse

Enligt revisionsberättelse 090306 avgiven av revisor LilliAnn Källermark tillstyrks styrelsen ansvarsfrihet avseende dess förvaltning för år 2008, efter företagen granskning av SeniorNet Internets räkenskaper för år 2008.

 § 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 Omröstning i frågan pågick 090312 till och med 090314 med följande röstningsresultat:

§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och

En diskussion om verksamhetsplan förslag (bilaga) ledde till ändringsförslag i texten.

§ 9. Godkännande av verksamhetsplan

Beslöts om omröstning om slutlig verksamhetsplan (bilaga).

Omröstning skedde 090315 till 090317 med följande resultat:

§ 10. Val av SeniorNet Internets ordförande och övriga styrelsemedlemmar för ett år

Valberedningens förslag:

Ordförande: Ingemar Nevelius (omval)

Medlemmar: Kurth Westerberg, webbmaster (omval), Ing Britt Fransson (omval), Paul Vallgren (nyval)

Omröstningen skedde 090319 till 090322 med följande resultat:

 § 11. Ärenden som styrelsen förelägger mötet

Ordföranden förtydligade disposition av SNI återbäringsresurs:

Nätverket SeniorNet Internet har i likhet med SeniorNet fysiska klubbar rätt till återbäring, fn 100:-, per varje medlems betalning till SeniorNet Sweden (SNSw) av sin årsavgift, fn 200:-

Skillnaden mot de fysiska klubbarna är att SNI inte tar ut dessa medel till ett eget konto för användning. I stället debiteras moderföreningen, SNSw, för nätverkets utgifter.  Alternativt betalar SNSw, i överenskommelse SNI, olika ”projekt” med medel ur SNI återbäring. Det nya forumet och den nya omröstningsfunktionen är två sådana projekt, se årets verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Detta arrangemang gör SNI ekonomihantering till ett minimum. Mer bakgrund finns i SNI Stadgar och i ”Om SeniorNet Internet” samt i tidigare SNI protokoll, tillgängligt på hemsidan.

Styrelsen som har ansvaret för disposition av SNI återbäringsresurs ger, som hittills, löpande information via SNI forum. Vid behov sker samråd och eventuellt även omröstningar så att SNI medlemmar kan påverka sin egen förening även mellan årsmötena.

§ 12. Motioner från medlemmarna inkomna senast 5 dagar före mötets startdatum

Inga motioner inlämnades.

§ 13. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 14. Mötets avslutande

Ordföranden framförde sitt tack för visat engagemang och konstaterade att röstdeltagandet har varit 14 % av medlemmarna. Omröstningarna har utan undantag givit entydiga resultat. Ordföranden förklarade SeniorNet Internets årsmöte avslutat 26 mars.

Vid protokollet:               Helena Somervalli

Justerat:                       Eva Morell                     Rune Larsson

__________________________________________________________________________________________________________

Årsmöteshandlingar inför årsmöte 2009:


SeniorNet Internet Verksamhetsberättelse 2008

SeniorNet Internet ( = SNI som används i det följande) är ett nätverk sammanhållet enbart via Internet med hjälp av e-post och webbsida. SNI fungerar som en ideell förening bildad 2006-06-06. Första nätårsmöte avhölls 7 maj 2008. Detta möte godkände de stadgar som gäller för SNI se hemsidan.

1 Styrning och styrelsearbete

Styrelse har varit:

Ingemar Nevelius (ordförande)
Ing-Britt Fransson
Helena Somervalli
Bengt Erlandsson
Kurth Westerberg (webmaster)

….som konstituerades enligt protokoll per den 25 maj 2008

Styrning och styrelsearbete har företrädesvis skett via en för bara SNI funktionärer öppen mötesplats i SNI egna forum. Förutom styrelsen, i år 5 personer med ordförande, ingår här även valberedning och revisor som SNI funktionärer. Behovet av e-posttrafik i styrelsearbetet har därmed minskat.

Valberedare under 2008 var Birgit Hansson och Bo Bäckelin. De är valda för även 2009

2 Medlemmar

SNI hade vid senaste årsskifte 210 medlemmar. 08-08-09 sände SeniorNet tillsammans med SNI ut ett e-brev till samtliga c:a 800 personer som ännu inte valt att tillhöra någon klubb. Där erbjöds alla att söka sig till lämplig, näraliggande klubb alternativt att bli medlemmar i SNI. E-brevet finns tillgängligt på SNI hemsida. Genom denna åtgärd plus ett påminnelsebrev, per 08-08-19, ökade SNI medlemskader från 50 talet medlemmar till 210 personer. En stor ökning för SNI men andelen fortfarande en liten del av de som ännu inte gjort något val.  SNI styrelse är öppen för fler dylika aktioner men förordar ej någon form av ”kollektivanslutning”. Alla som ansluter sig till vårt nätverk skall göra detta på basis av eget beslut.

3 Webbplatsen

SNI webbmaster Kurth Westerberg har löpande under hela verksamhetsåret förädlat vår hemsida bla på förslag från våra medlemmar. Både medlemmars alster i form av foton och kåserier har beretts plats. Tillsammans med SeniorNet IT-leverantör Aimit har Kurth dessutom genomfört två vidareutvecklingar av webbplatsen www.seniornetinternet.se

  • Den länge efterlängtade och föregående årsmöte beslutade, omröstningsmaskinen har specificerats och utvecklats under 2008 medan färdigställandet skett först i januari 2009.

  • Det egna forumet som är baserat på SeniorNet gemensamma forum har kompletterats ytterligare jämfört med förbättringarna som genomfördes 2007. Bild- och textlänkar samt smileys och viss texthantering har nu lagts till. Även detta med anledning av att medlemmarnas önskemål om ett något modernare forum än vi har på SeniorNet

4 Övrig verksamhet

Medlemmar sänder numer in foton för löpande publicering på förstasidan i www.seniornetinternet.se och en tävling i bangolf som renderade vinnaren ett friår har genomförts. Vårt forum används löpande av både aktiva medlemmar och styrelsen. I ”Dagboken” på forumet berättar vi, dagligen, kort om livet.


SeniorNet Internet Årsredovisning 2008

SNI avstår från den gängse formen för utbetalning av ”återbäring” på inbetalda medlemsavgifter som eljest gäller för lokala klubbar. I stället debiterar SNI SeniorNet Sweden, i efterhand och mot verifikationer, kostnader upp till max motsvarande belopp. Därmed blir närverkets årsredovisning som följer:

SNI återbäring blev för våren 2008  SEK 4100:- och hösten 2008 SEK 10000:-  summa  SEK 14100:-

SeniorNet Sweden har för vår räkning bekostat vidareutveckling av forum till en kostnad av SEK 3500:-  samt ett pris i fototävlan SEK 200:- Av tillgänglig återbäring återstod således SEK 10400:-  vid ingången till 2009. Utvecklingen av omröstningsfunktionen har sedan debiterats SeniorNet i jan 2009 till en kostnad av SEK 6500:- varför återstående aktuell (feb 2009) disponibel återbäring är SEK 3900:-
 

Referens: Rolf Rulander SeniorNet Sweden styrelse och ovan (i verksamhetsberättelsen) redan nämnda ”Offert från Aimit ang Röstningsfunktion och komplettering av Forum”Verksamhetsplan

SeniorNet Internet har nu äntligen den teknik - det nya forumet inklusive en klart bättre röstningsfunktion än tidigare - som behövs för att kunna ta emot fler sk klubblösa medlemmar. De är i dag c:a 700 personer. Vi har för avsikt att förnya det ”Informationsbrev” som gått ut under detta verksamhets år. För att rätt kunna hantera ytterligare tillströmning behöver styrelsen stöd från medlemmarna med både medlemshantering och webbsida inklusive forum.

Vi planerar att aktivt ”rekrytera” en vikarierande webbmaster då denna funktion är den mest väsentliga inom vårt nätverk.

Den fina stämning vi har i vårt eget forum vill vi slå vakt om. I dag bevakar webmaster forumet men en kraftig ökning av medlemsantalet kan innebära behov en löpande värdskapsjour i forumet. 

Fler fototävlingar har efterlysts av medlemmana – den nya röstningsmaskinen underlättar nu att genom föra dessa.

Om vårt nätverk lyckas behålla sina medlemmar och dessutom gärna öka i medlemsantal ökar den återbäring som vi har rätt att disponera mot redovisade kostnader. Hittills har dessa medel enligt tidigare årsmötetsbeslut disponerats för att bygga upp den grund vårt forum och omröstningsmaskin utgör.

Styrelsen föreslår att i första hand denna grund färdigställes, vissa justeringar återstår. Därefter är avsikten att i en löpande diskussion i vårt forum, inklusive erforderliga omröstningar, bestämma utnyttjandet av denna resurs.

Styrelsen föreslår också att vi med dessa medel fortsätter att erbjuda vinnare i våra tävlingar ett ”friår” (fn 200:- per gång) på SeniorNet
Konstituerande styrelsemöte 2009

Till toppen

PROTOKOLL VID NÄTÅRSMÖTE 2008 I SENIORNET INTERNET

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med start 7 maj 2008. Årsmötet skedde via hemsidan www.seniornetinternet.se  i det till den hörande diskussionsforumet. I detta första årsmöte på nätet skedde omröstningarna tidvis för flera frågeställningar i följd för att inte årsmötet skulle bli för tidskrävande. Besluten fattades med enkel majoritet.

§ 1. Årsmötet öppnas och röstlängd godkännes.

Ingemar Nevelius öppnade mötet och föreslog att den lista över medlemmar för SeniorNet Internet som finns i SeniorNet medlemsregister ska gälla som röstlängd. Detta innebar att varje medlem i vårt nätverk var berättigad att rösta.

§ 2. Beslut om mötets behöriga sammankallande och om dagordning

Alla medlemmar kallades samman via e-post 080423 (14 dagar i förväg). Samtidigt lades årsmöteshandlingar ut på forum. Mötet var därmed behörigt sammankallat. Mötet godkände dagordningen som ingick i kallelsen. Mötet godkände även den mötesprocedur som beskrevs i kallelsen.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet valde Ingemar Nevelius som ordförande och Helena Somervalli som sekreterare.

§ 4. Val av två personer att justera protokollet tillsammans med ordföranden

LilliAnn Källermark och Bo Bäckelin valdes till protokolljusterare.

Omröstning pågick 080508-080510.

Röstningsresultatet för §§ 1-4:

§ 5. Styrelsens föredragning av årsberättelse och årsredovisning

Styrelsen föredrog årsberättelsen (bilaga) och årsredovisningen (bilaga) enligt det material som funnits till påseende.

§ 6. Revisorns berättelse

SeniorNet Internets moderförening har skött ekonomin varför ingen revisionsberättelse finns tillgänglig. En revisor utses till kommande verksamhetsår.

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Omröstning i frågan pågick 080512-080514.

Röstningsresultatet:

§ 8. Verksamhetsplan och nya stadgar

Förslag till verksamhetsplan (bilaga) och nya stadgar (bilaga) har funnits till påseende på webbsidan. Medlemmarna ombads noga läsa igenom de för SNI viktiga texterna.

§ 9. Godkännande av verksamhetsplan och nya stadgar

Medlemmarna ombads rösta om godkännande av den föreslagna verksamhetsplanen och de nya stadgarna.

Röstningen pågick 080513-080516.

Röstningsresultatet:

§ 10. Val av SeniorNet Internet ordförande och övriga styrelsemedlemmar samt val av valberedning §§ 10 och 11

Ordförande föreslog följande arbetslag:

Styrelseförslag (1år):

Ordförande: Ingemar Nevelius (omval)

Medlemmar: Helena Somervalli (omval), Kurth Westerberg (omval), Ing-Britt Fransson (nyval), Bengt Erlandsson (nyval)

§ 11. Valberedning (2 år): Birgit Hansson (nyval) och Bo Bäckelin (nyval)

Revisor (1 år): LilliAnn Källermark (nyval)

Ordförande motiverade förslaget som följer:

Styrelsens uppgift är att stå för alla beslut som fattas mellan årsmötena. Det sker om så behövs genom omröstning inom styrelsen. Omvalen innebär kontinuitet medan nyvalen avser förnyelse och förstärkning i styrelsearbetet . Övriga funktionärer, valberedare och revisor föreslår han skall ha full insyn i styrelsearbetet och att de skall medverka i styrelsearbetet med råd och synpunkter, medan styrelsen ensam står för själva beslutsfattandet.

Valberedning:

Birgit Hansson och Bo Bäckelin har på vårt forum visat den goda kontakt som behövs för att de ska lyckas med uppgiften. Valberedarna väljs på två år och de ska ha både insyn i styrelsearbetet och stöd av styrelsen men svarar självständigt inför årsmötet med förslag till gärna många nya funktionärer.

Revision:  LilliAnn Källermark har insyn i moderföreningen genom att hon ingår i styrelsen där. Detta behövs för att överblicka den specifika hanteringen av den så kallade återbäring. Självklart har revisorn full inblick i styrelsens arbete.

 Inga motförslag erhölls.

Omröstningen pågick 080518-080520 .

Röstningsresultatet:

§ 12. Ärenden som styrelsen förelägger mötet

Brister i omröstningsfunktionen under detta första nätårsmöte har visat behov av en bättre funktion som den nya styrelsen ska bearbeta till nästa gång, varför styrelsen bad medlemmarna rösta om disponeringen av hela återbäringen för 2008 för ett bättre omröstningsverktyg.


Omröstningen pågick 080520-080523

Resultatet av röstningen:

§§ 13-14. Motioner från medlemmarna och övriga ärenden

Ordföranden konstaterade att inga motioner har inkommit och att behovet är måttligt eftersom frågor som uppstår tas upp under hela verksamhetsåret.

Ett förslag om fototävlan med olika teman inkom.

§ 15. Mötets avslutande

Ordföranden framförde sitt tack för visat engagemang i detta första årsmöte på nätet och konstaterade att 25% av föreningen har deltagit i omröstningarna vars resultat är tydliga. Han förklarade SeniorNet Internets årsmöte 2008 avslutat 25 maj. 

 

Vid protokollet:                    Helena Somervalli

 

Justerat:                              LilliAnn Källermark               Bo Bäckelin
 

Till toppen


Årsmöteshandlingar inför årsmöte 2008:

 

 SeniorNet Internet Verksamhetsberättelse 2007

SeniorNet Internet ( = SNI som används i det följande) är ett nätverk sammanhållet enbart via Internet med hjälp av e-post och webbsida. SNI fungerar som en ideell förening bildad 2006-06-06 ledd av en interimistisk styrelse i väntan på att årsmöte ska kunna avhållas på Internet.

1 Styrning och styrelsearbete

Reguljärt årsmöte har på grund av tekniska skäl ännu ej kunnat avhållas. I gengälld har enkäter baserade på e-post genomförts.

Enkäten 07-01-27 gällde tre frågor avseende varje medlems inställning till:

en motion angående SNI behov av teknik på SeniorNet Sweden webbplats för att kunna genomför bla årsmöte på nätet (JA 16, AVSTÅR 7)

· en motion angående förenklingen av SNI ekonomihantering enligt nedan (JA 16, AVSTÅR 7)

· att sittande interimsstyrelse (då bara Ingemar Nevelius och Kurth Westerberg) kvarstår för kommande verksamhetsåret (JA 15, NEJ 1, AVSTÅR 7)

43 röstberättigade medlemmar tillfrågades. 22 (51%) svarade. Eftersom SNI var nytt för oss alla valde 7 av dessa medlemmar att rösta ”avstår”. Tillräcklig majoritet för alla tre förslagen förelåg. (Ref.: SNI-medl-070126-röstning.xls)

Motionerna renskrevs och förelades SeniorNet Sweden Årsmöte 2007. Resultatet blev att årsmötet beslöt bifalla den enklare hanteringen av SNI ekonomi (slopandet av återbäringshanteringen, se nedan).

Motionen angående tekniskt stöd för årsmöte mm, beslöts leda till utredning som ledde till förslag att för SNI skapa eget forum i form av en ”kopia” på SeniorNet gemensamma forum. Detta arbete finansieras med SNI ”innestående återbäring”. SNI fungerar tills vidare hjälpligt med ett forum inklusive omröstningssystem som heter Webvoter. Vi bedömer dock detta otillräckligt att basera nätårsmöten på.

Interimsstyrelsen, Ingemar Nevelius som fungerande ordförande inklusive ”alltiallo” och Kurth Westerberg, webmaster, utökades till tre personer med Helena Somervalli (Teneriffa). Hon har tagit på sig att försöka få fram några fler ”Hemsidor från världen” i likhet med hennes egen hemsida ”teneriffaidag”. Det är styrelsens ambition att ha en liten och effektiv, hemsida men med länkar ut i både SeniorNet världen och den stora världen.


Styrelsearbetet har skett genom intensivt e-postande. Vidare har Skype-telefoni använts. Några formella styrelsemöten har inte avhållits under 2007 däremot finns hela brevväxlingen sparad. På senare tid har vi formaliserat detta till att skriva ”styrelsebrev” där vi alla tre ”signerat” beslut. Ref: e-post ”styrelsebrev” per 071112, 071120, 071221.

Styrelsen har under 2007 med stöd av både medlemmar och utomstående reviderat stadgarna för SNI att förelägga vårt första årsmöte. Ref: Nya-Stadgar-SNI-04.doc

Fem medlemsbrev med både information men även frågor till medlemmarna har gått ut under 2007: 07-01-29, 07-02-13, 07-10-17, 07-11-14. Vidare har som ovan nämnts Webvoter forum använts i kommunikation med och mellan medlemmarna.

2 Ekonomisk verksamhet

SeniorNet Sweden årsmöte 2007 beslöt efter motion från SNI att:

”SeniorNet Internet avstår från nuvarande form för utbetalning av ”återbäring” på inbetalda medlemsavgifter som eljest gäller för lokala klubbar. I stället debiterar SeniorNet Internet SeniorNet Sweden, i efterhand och mot verifikationer, kostnader upp till max motsvarande belopp.

SeniorNet Sweden bokför SeniorNet Internet återbäringsbelopp som skuld hos riksföreningen gentemot SeniorNet Internet.

Beloppet disponeras antingen enligt ovan varvid skulden minskar efterhand. Alternativt kan medel härifrån, efter SeniorNet Internet godkännande, användas av riksföreningen för sådan utvecklig av datorstöd som behövs unikt för SeniorNet Internet.

Om medlen inte utnyttjas under året efter det år som återbäringen avser återgår medlen till riksföreningen SeniorNet Sweden”.

Detta innebär att SNI ej hanterar vare sig medlemsavgifter eller kostnader för sin verksamhet. Havda kostnader för SNI verksamhet debiteras SeniorNet Sweden med bifogande av verifikation. Årsavgift för domännamnet seniornetinternet.se är hittills enda sådan kostnad (c:a 170:-)

3 Övrig verksamhet

Förutom nämnda två motioner (vilkas utgång varit avgörande för SNI) medverkade medlemmar från vårt nätverk i ytterligare motioner till årsmötet 2007 i frågor angående webbplatsen, bland annat forum och chatt. Även där vi inte nådde framgång visade vi med våra motioner att SNI verkar för att utveckla helheten hos SeniorNet.

Hösten 2007 utlyste vi en fototävlan bland våra medlemmar. Deltagandet blev livligt och spännande. Resultatet - både alla fina bilder och vinnare, framgår av hemsidan. Det hela blev också lite övning för både styrelse och medlemmar inför kommande årsmöte på nätet. Dock som nämnts fann vi Webvoter otillräcklig. Största nackdel är att behöva avkräva våra medlemmar två olika inloggningar (med olika lösen) vilket vi slipper när tekniken i SeniorNet forum kan användas av oss för detta.


SeniorNet Internet Årsredovisning 2007

Nätverket SeniorNet Internet är som klubbarna berättigat till ”återbäring” på medlemsavgifter vilka inbetalas till moderföreningen SeniorNet Sweden. Denna återbäring utbetalas inte till SeniorNet Internet utan disponeras enligt vad som sägs i Verksamhetsberättelsen pkt 2 Ekonomisk verksamhet:

Utfallande återbäring för år 2006 och 2007 har disponerats enligt separat överenskommelse om att skapa ett forum för SeniorNet Internet i samma teknik som gäller SeniorNet gemensamma forum. Ett par smärre utgifter har dessutom bekostats av moderföreningen såsom domännamn mm.

Från SeniorNet Sweden har 08-04-20 följande fakta angående återbäring och disposition av den erhållits:

Återbäring 2006: 2500:-

Återbäring 2007: 5100:-

Total kostnad för det nya forumet: 7500:- (exkl moms)

Således har i stort sett hela SeniorNet Internet återbäring 2006 och 2007 disponerats för det nya forumet

Verksamhetsplan förslag 2008

En viktig del i verksamheten är att leva upp till de nya stadgar som förhoppningsvis årsmötet godkänt. (Se stadgar i separat dokument)

SeniorNet Internet har nu äntligen den teknik (det nya forumet) som behövs för att kunna ta emot fler sk klubblösa medlemmar. De är i dag c:a 900 personer. Det kan förmodas att en hel del av dessa medlemmar söker sig till SeniorNet Internet. För att rätt kunna hantera denna tillströmning behöver styrelsen stöd från medlemmarna med både medlemshantering och webbsida inklusive forum.

Den fina stämning vi har i vårt eget forum måste vi slå vakt om. Vidare bör vi kunna inspirera moderföreningen SeniorNet Sweden och möjligen några klubbar, att även de dra nytta av den forumteknik som nu kommit fram genom de krav vi ställde i samband med skapandet av forum för oss.

För att vi ska kunna utnyttja röstningsfunktionen som Seniornet förfogar över (som är betydligt bättre än vår nuvarande Webvoter) behöver ytterligare utveckling göras av SeniorNet Swedens IT-leverantör. Vi bör ta initiativ till att detta genomförs.

_________________________________________________________________________________________________

SeniorNet Internet. Konstituerande styrelsemöte 2008

I SeniorNet Sweden anda bildades den 2006-06-06 nätverket SeniorNet Internet. Vid första ordinarie årsmöte per 2008-05-25 se www.seniornetinternet.se har nu följande styrelse utsetts:

Ingemar Nevelius (ordförande)
Ing-Britt Fransson
Helena Somervalli
Bengt Erlandsson
Kurth Westerberg (webmaster)


Styrelsen kommer inom sig fördela arbetsuppgifter och skall ha rätt att vid behov adjungera ytterligare SeniorNet-Internets medlemmar i styrelsearbetet

Beslöts även att Kurth Westerberg och Ingemar Nevelius skall fortsätta att var för sig vara föreningens firmatecknare.

Stockholm den 29 maj 2008Protokollförare: Ingemar Nevelius

Justerat av: LilliAnn Källermark och Bo Bäckelin


Till toppen


Styrelsemöte 1 (2006-09-03)

Henry meddelar interimstyrelsen att han av familjeskäl inte kan kvarstå som ledamot.

Klubben har efter den blänkare som infördes av SeniorNet ordförande på www.seniornet.se nu berikats med 33 medlemmar.

Kurth har tillskapat ett interimistiskt forum hos Webvoter Community som är en gratistjänst. De allra flesta medlemmar har lyckats, ibland med Kurths hjälp, bliva medlemmar i detta interna forum.

Klubben heter SeniorNet Internet i text och  www.seniornetinternet.se eller egentligen seniornetinternet.se  i ”nätvärlden”. Denna adress (domännamn) är lite lång men lätt att komma ihåg. Den ”pekar” för närvarande automatiskt till vår hemvist hos SeniorNet Sweden inom  www.seniornet.se  Detta arrangemang som Neve genomfört gör det möjligt för vår klubb att byta hemvist utan att behöva ändra ”nätnamn”.

 Klubben som bildades 060606, se konstituerande möte, har 060830 erhållit organisationsnummer 802433-2952 såsom ideell förening.

 SeniorNet Internet hemsida håller på att ta form. Den kommer att ha en enkel och snabb första sida med kort presentation av SNI i mittspalten. Vänsterspalten innehåller alla länkar till klubben medan högerspalten innehåller några bra länkar ut på WWW. Den ska ersätta ”Inbjudan” som idag fungerar som en provisorisk hemsida.

  Följande beslut fattades: 

  • Kurth fungerar som webmaster och Neve som ordförande.
  • Interimstyrelsen tar gemensamt beslut dels om när hemsidan ska ersätta  ”Inbjudan”  dels om vad den nya sidan skall innehålla.  
  • Neve gör inlägg på vårt forum i avsikt att försöka utöka interimstyrelsen.
  • Det är just nu viktigare att komma igång med arbete på att få klubben funktionsduglig än att jaga efter fler medlemmar.

 Uppgjort av Neve

 Justeras av: Kurth och Henry

Till toppen
 

                                                    

SeniorNet Internet.
Protokoll från konstituerande möte


I SeniorNet Sweden anda bildades den 2006-06-06 en ideell förening vars namn beslöts bli: SeniorNet Internet. Den är en nätklubb i analogi med SeniorNet övriga lokala klubbar.

Mötet godkände även stadgar för föreningen av datum 2006-06-06

Som styrelse att verka fram till första ordinarie årsmöte tillsattes följande personer:

Kurth Westerberg
Henry Eriksson
Ingemar Nevelius

Styrelsen kommer inom sig fördela arbetsuppgifter och skall ha rätt att adjungera ytterligare SeniorNet-medlemmar vid behov för att forma den nya föreningen SeniorNet Internet även kallad ”Nätklubben” och för att bjuda in SeniorNet-medlemmar att deltaga i denna form för gemenskap på Internet.

Föreningens webbplats skall vara www.seniornet.se/internet i regi av SeniorNet Sweden. Styrelsen använder SeniorNet-Internet@yahoogroups.com i sitt löpande arbete.

Beslöts även att Kurth Westerberg och Ingemar Nevelius skall var för sig vara föreningens firmatecknare.

Stockholm den 7 juni 2006-06-10Protokollförare: Ingemar NeveliusJusterat av: Henry Eriksson och Christer Nilsson

Till toppen